A magyar helyesírás szabályai, tizenegyedik kiadás

231. Az olyan idegen közszavakat és tulajdonneveket, amelyek a forrásnyelvben két
(vagy több), a magyarban nem önélló létû elembõl keletkeztek, nem tekintjük
összetételeknek, ezért a magyar szótagolás szabályai szerint választjuk el õket:
abszt-rakt, as-piráns, demok-rata, diszk-rét, fi-lantróp, inf-láció, inst-ruktor,
kataszt-rófa, komp-resszor, konk-rét, obst-rukció, parag-rafus, prog-nózis,
prog-ram, [...]

Bár az ilyen alakulatoknak eredetileg összetett voltát a mai átlagos nyelvérzék
általában nem tartja számon, az ismertebb elõ- és utótagok figyelembevételével történõ
elválasztás, kivált szaktudományi munkákban, szintén elfogadható:
fotog-ráfia vagy foto-gráfia,
mikrosz-kóp vagy mikro-szkóp,
termosz-tát vagy termo-sztát stb.

[...]